ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

1.Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Straal en een cliënt waarop Schoonheidssalon Straal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.Inspanningen schoonheidssalon

2.1 De medewerkers van Schoonheidssalon Straal zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

2.3 De medewerkers van Schoonheidssalon Straal zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 De medewerkers van Schoonheidssalon Straal zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3.Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Straal melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Straal het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3 Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte wordt er 50% in rekening gebracht. Via deze weg willen wij onze cliënten tegemoet komen en deze verantwoordelijkheid samen dragen.

3.4 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5 Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is treedt artikel 3.2 in werking.

3.6 Indien medewerkers van Schoonheidssalon Straal de behandeling niet kunnen uitvoeren wordt er samen met de cliënt naar een nieuwe afspraakmogelijkheid gezocht. Indien hier niet de mogelijkheid toe is wordt de afspraak geannuleerd zonder enige compensatie.

 

4.Persoonsgegevens & privacy

4.1 De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waar- van de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand. Schoonheidssalon Straal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 Schoonheidssalon Straal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5.Betaling

5.1 Schoonheidssalon Straal vermeldt alle prijzen van de behandelingen online.

5.2 Schoonheidssalon Straal vermeldt alle prijzen van de producten in de salon of zijn na te vragen bij een van de medewerkers.

5.3 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijzen voor behandelingen op locatie daargelaten.

5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de pin te voldoen.

5.5 Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

6.Aansprakelijkheid

6.1 Schoonheidssalon Straal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidssalon Straal is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2 Schoonheidssalon Straal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7.Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Straal.

7.2 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Straal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. In dat geval kan het bedrag van de behandeling teruggegeven worden.

7.3 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Straal het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 

8.Garantie

8.1 Schoonheidssalon Straal geeft de cliënt een 7 dagen garantie op de behandeling en producten.

8.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voor of tijdens de behandeling.

8.3 Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt; De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd; De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt; De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9.Geheimhouding

9.1 Schoonheidssalon Straal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10.Beschadiging en/of diefstal

10.1 Schoonheidssalon Straal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

10.2 Schoonheidssalon Straal meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11.Behoorlijk gedrag

11.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Straal het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

12.Hygiëne

12.1 Bij Schoonheidssalon Straal wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialis- ten.

12.2 De medewerkers van Schoonheidssalon Straal mogen ten alle tijden de cliënten vragen om hygiëne maatregelen als mondmaskers dragen en handen wassen, na te leven om zo hun persoonlijke gezondheid te waarborgen.

12.3 De medewerkers van Schoonheidssalon Straal mogen cliënten weigeren wanneer het schort aan persoonlijke hygiëne mits dit de mogelijkheid tot behandelen hindert. Mocht dit het geval zijn treedt artikel 3.2 in werking.

 

13.Recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Straal en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Straal. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.